Hỗ trợ Online:
Thursday , 18 July 2024
Sản Phẩm Mới
Nhãn In Đa Lớp Cho Các Máy Tepra KingJim, Epson Tương Thích

Nhãn In Đa Lớp Cho Các Máy Tepra KingJim, Epson Tương Thích

Bảng Chọn Nhãn In Đa Lớp Cho Các Máy Tepra KingJim Dòng SR, Epson Dòng LW:

Đây là các loại nhãn in đa lớp sử dụng cho các dòng máy SR của Terpa KingJim và dòng máy LW của Epson.

Color Width
6mm 9mm 12mm 18mm 24mm 36mm
Black/Clear ST6KW ST9KW ST12KW ST18KW ST24KW ST36KW
Black/White SS6KW SS9KW SS12KW SS18KW SS24KW SS36KW
Black/Red SC6RW SC9RW SC12RW SC18RW SC24RW SC36RW
Black/Blue SC6BW SC9BW SC12BW SC18BW SC24BW SC36BW
Black/Yellow SC6YW SC9YW SC12YW SC18YW SC24YW SC36YW
Black/Matte Silver SM6XC SM9XC SM12XC SM18XC SM24XC SM36XC
Black/Gold SM6ZW SM9ZW SM12ZW SM18ZW SM24ZW SM36ZW
Black/Green SC6GW SC9GW SC12GW SC18GW SC24GW SC36GW
Red/Clear ST6RW ST9RW ST12RW ST18RW ST24RW ST36RW
Red/White SS6RW SS9RW SS12RW SS18RW SS24RW SS36RW
Red/Yellow SC6YR SC9YR SC12YR SC18YR SC24YR SC36YR
Blue/Clear ST6BW ST9BW ST12BW ST18BW ST24BW ST36BW
Blue/White SS6BW SS9BW SS12BW SS18BW SS24BW SS36BW
Gold/Black SC6KZ SC9KZ SC12KZ SC18KZ SC24KZ SC36KZ
White/Clear ST6SW ST9SW ST12SW ST18SW ST24SW ST36SW
White/Black SD6KW SD9KW SD12KW SD18KW SD24KW SD36KW
White/Red SD6RW SD9RW SD12RW SD18RW SD24RW SD36RW
White/Blue SD6BW SD9BW SD12BW SD18BW SD24BW SD36BW
White/Green SD6GW SD9GW SD12GW SD18GW SD24GW SD36GW

Bang nhan da lop Tepra KingJim Epson

Bang nhan da lop Tepra KingJim Epson

Scroll To Top